Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCart
Kartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SVETA

Napriek dostupnosti a rôznorodosti atlasov sveta, považujem atlas svojím obsahom i rozsahom za vhodnú a zjednocujúcu pomôcku pre žiakov. Dobre korešponduje s rozsahom i obsahom učiva a zjednoduší prístup k vyhľadávaniu máp. Dôležitým predpokladom k tomu je, aby sa atlas stal súčasťou učebnice geografie a dostal ho každý žiak piateho ročníka, potom ho využíval v nasledujúcich ročníkoch.

Autori vhodným a prehľadným spôsobom približujú jednotlivé svetadiely, prírodné a hospodárske podmienky, obyvateľstvo. Výborným doplnkom je prehľad jednotlivých štátov každého svetadielu i odkazy na informačné zdroje.

Jednoznačne odporúčam učebnú pomôcku takéhoto typu.

Bratislava, 8.6.2015, PhDr. Ján Martanovič

Výtah z recenzí k české verzi atlasu:

... struktura a návaznost jednotlivých atlasových map odpovídají současné koncepci zeměpisného učiva.
(RNDr. Josef Herink, Výzkumný ústav pedagogický v Praze)

... snaha o dodržení jednotného měřítka u stejného typu map tak, aby bylo možné srovnání velikosti regionů.
(RNDr. Jana Peštová, Katedra geografie UJEP Ústí nad Labem)

... atlas přináší nové mapy a grafická znázornění, které dosud ve školních atlasech chyběly.
(RNDr. Jana Peštová, Katedra geografie UJEP Ústí nad Labem)

SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz